FARITRA DIANA: FIOFANAN’NY JUNIOR REPORTERS CLUBS

Mizotra araka ny tokony ho izy ny fampiofanana ireo Junior Reporters Clubs miisa 30 mianadahy.

Ampiofanina azy ireo mandritra izany ny lohahevitra mifandraika amin’ny fiainan’ny zatovo sy ny tanora, ny fihetsika fototra fanaon’ny ankohonana, ny U-Report Madagasikara ary ny teknika radio. Ho fanazarana azy ireo amin’ny tontolon’ny haino vaky jery dia nisy ny fitsidihana ny Radio Varatraza sy ny Radio Faniry.

Ankasitrahana ny UNICEF Madagasikara sy ny United Nations Peace building Funds amin’ny fanohanana izao fandaharanasa izao.