ATRIKASA FANOMANANA NY FAMOAHANA NY U-REPORT MADAGASIKARA.

Nanomboka anio ary hifarana ny 21 aprily 2021 izao ao amin’ny Carlton Anosy  ny atrikasa mikasika ny  U-Report eto Madagasikara izay karakarain’ny Minisiteran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena tohanan’ny UNICEF Madagasikara amin’ny alàlan’ny sampana « Communication for Development « (C4D) .

Mandritra ny roa andro no anatanterahina izany dia atao amin’ny endrika roa samihafa, izay mivantana sy ampitain-davitra.

U-Report dia sehatra ara-tsosialy afaka sitrahina amin’ny alàlan’ny Facebook, Twitter ary SMS, novolavolain’ny UNICEF,  hita manerana  ny firenena 50 erantany ary manome sehatra ho an’ny tanora haneho hevitra  manoloana ny olana sedrain’izy ireo.

Mizara sokajy telo miavaka ity tetikasa ity izay ahitana : 

fanadihadiana izay ahafahan’ny tanora maneho ny heviny amin’ny zava-misy ara-tsosialy isan-karazany,

 fifanakalozam-baovao ahafahan’ny tanora mametraka fanontaniana sy manao tatitra momba ny zava-mitranga ao amin’ny fiaraha-monina misy azy, ny fifanakalozan- kevitra eo amin’ny samy tanora.

Ny Tale Jeneraly misahana tanora eo anivon’ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, Ramatoa Juliana RATOVOSON no nitondra teny sy ny  kabary fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny atrikasa anio.

Nandray anjara tamin’ity atrikasa ity Ramatoa Angelique Grodin, mpanolo-tsaina « U-REPORT ON THE MOVE » izay namelabelatra ny U-Report eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena.

Ireto ny vokatra  endrasana aorian’izao atrikasa izao :

 Tondrozotra mandritry ny taona ny U-Report ahitana  ny andraikitry ny mpandray anjara tsirairay avy, ny drafitrasa mandritra ny taona, ny hetsika eo anivony foibe sy isam-paritra ary ireo asa hafa mety ho ilaina ho an’ny fampandehanana sy fampahafantarana amin’ny fomba ofisialy ny U-Report Madagasikara.

 Famolavolana ireo  komity mpitantana ny foibe sy ny komity mpitantana ny faritra ny  U-Report Madagasikara.

 Fankatoavana ny « Terme De Référence  » momba ny famoahana ny U-Report Madagasikara.

 Fanatsarana sy fandaminana farany ireo foto-kevitra sy fandaharam-potoana ary ny drafitrasa ampiharina mialoha ny  fampahafantarana amin’ ny fomba ofisialy ny U-Report Madagasikara.

   << U-REPORT MADAGASIKARA, Manan-danja ny feoko. >>

 PREPARATION AU LANCEMENT de U-REPORT MADAGASCAR

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports, avec l’appui de l’UNICEF Madagascar à travers la section Communication pour le Développement (C4D) prépare le lancement de U-Report à Madagascar. Pour ce faire, un atelier de deux jours a lieu au Carlton Anosy les 20 et 21 Avril 2021. L’atelier se fera en mode mixte, à la fois présentiel et virtuel.

U-Report est une plate-forme sociale disponible via Facebook, Twitter et SMS, développée par l’UNICEF, disponible dans 50 pays à travers le monde, qui permet aux jeunes de s’exprimer sur des enjeux qui leurs tiennent à cœur.

Il comporte trois volets : Un volet sondage qui permet aux jeunes de se prononcer sur différents enjeux sociaux, un volet échange d’informations qui permet aux jeunes de poser des questions et de rapporter des évènements qui ont lieu dans leur communauté et un volet discussion qui permet aux jeunes d’échanger avec des amis ou d’autres jeunes, sur des enjeux qui les préoccupent.

Le Directeur Général de la Jeunesse du Ministère de la Jeunesse et des Sports, Madame Juliana RATOVOSON a prononcé le discours d’ouverture officielle.

Cet atelier a vu la participation de Madame Angelique Grondin, consultant U-REPORT on the Move ,sur la  présentation de l’U-Report au niveau international .

À la fin de l’atelier, les résultats suivants seront attendus :

 Une feuille de route annuelle U-Report mentionnant le rôle de chaque partie prenante, le plan de travail annuel, les activités centrales et régionales, et les autres details nécessaires pour l’opérationnalisation et le lancement de  U-Report Madagascar.

 La Révision des Termes De Références du comité de pilotage central et des comités de pilotage régionaux de U-Report Madagascar.

 La Validation des termes de références du lancement de U-Report Madagascar.

 La Finalisation du concept  et du chronogramme ainsi que le plan opérationnel de lancement de U-Report Madagascar .

     « U-REPORT MADAGASCAR, MA VOIX COMPTE. «