FARITRA ANOSY : FAMETRAHANA NY RAFITRA ENTINA MIASA HO AN’IREO RAIM-PIANAKAVIANA MANANA FIJERY MIABO, MIARO NY ANKOHONANY.

Notanterahina nandritra ny herinandro lasa teo ny fihaonana tamin’ireo raim-pianakaviana 21 izay mivoy ny “Masculinité positive » sy ny fametrahana ny rafitra entin’izy ireo miasa tao amin’ny faritra Anôsy ho fanamafisana ny asa fanentanana eny anivon’ny ankohonany sy eny amin’ny fiaraha-monina izay napetraky ny Ministeran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena miaraka amin’ny Ministeran’ny Mponina sy ny Fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy, ny Ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina ary koa ny avy amin’ny fiadidian’ny faritra Anôsy.

Tapaka arak’izany fa ny SRCA Anôsy no mitantana ny “Cellule de coordination du projet masculinité positive” ka ny fitaleovam-paritry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena (DRJS) no misahana ny fandrindrana ary tafiditra ao anatiny avokoa ireo fitaleovam-paritry ny Ministera voalaza teo ambony ary solontena 3 avy amin’ireo raim-pianakaviana.

Nahazo fiofanana koa ireo raim-pianakaviana momba ny haitarika na “leadership”, ny fomba famahana olana ary koa natsidika azy ireo ny hoe “life skills” na ny fahaiza-manao enti-miatrika ny fiainana tohin’ny fiofanana mahakasika ny lohahevitra sy ny tanjon’ny tetikasa tamin’ny volana novambra 2020.

“Tsy mampihen-danja ny zo, ny adidy, ny anjara toeran’ny lehilahy eo anivon’ny ankohonany ny fametrahana izao tetik’asa izao fa manampy azy ireo hampandroso sy hampirindra tsara ny fiainan-tokantrano. Ny tanjona dia ny hiarovan’ny raim-pianakaviana ny vady aman-janany ary hanatratra ny tanjona iombonana kasain’ny mpivady, indrindra ny hoavin’ny ankizy”, hoy ramatoa Noro Haingo RAKOTOSEHENO, Tale misahana ny fahasalamana sy fiarovana ny tanora eto anivon’ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fatanjahantena.

Taorian’izany dia nanatanteraka avy hatrany ny drafitr’asa ireo raim-pianakaviana ka nanentana ny mpiara-monina mahakasika ny ady amin’ny herisetra, ny zava-doza ateraky ny fampanambadiana aloha loatra ny ankizy, ny vohoka tsy niriana sy aloha loatra ny sabotsy 24 jolay 2021 tao amin’ny fokontany Ampotatra ambany.

Mbola hitohy ny fanentanana izay hitondrana ny lohahevitra hoe: “Fifampiresahan’ny Ray aman-dReny sy ny zanaka”.

Hatreto dia fokontany 6 amin’ireo 11 misy amin’ny renivohitr’i Faradofay no iasan’ireto raim-pianakaviana. Tanjona ny hitaran’ity tetikasa ity any amin’ny fokontany sy ny distrika hafa ao amin’ny faritra Anôsy.

Ity tetikasa ity dia fiaraha-miombon’antoka eo amin’ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena sy ny UNICEF/C4D.

REGION D’ANOSY: MISE EN PLACE D’UN PLAN DE TRAVAIL POUR LES PERES DE FAMILLE QUI ONT UNE VISION POSITIVE POUR LES SIENS.

Une réunion relative à la « Masculinité positive » et la mise en place d’un plan de travail a été réalisée la semaine dernière dans la région Anosy sur 21 pères de famille, elle consiste au renforcement et à la sensibilisation du travail au sein de leur famille respective et de la communauté.

Ce plan de travail a été mise en place par le Ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec le Ministère de la Population, de la Prévoyance Sociale et de la Promotion de la Femme, le Ministère de la Communication et de la Culture ainsi que des responsables de la Région d’Anosy.

A l’issue de cette réunion, il a été décidé que le SRCA d’Anosy va diriger la « Cellule de Coordination du Projet Masculinité Positive » et que la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports sera en charge de la coordination, en collaboration avec toutes les Directions Régionales des Ministères sus mentionnés et de 3 représentants issus des pères de famille.

Ces pères de famille ont aussi bénéficié d’une formation en leadership et des techniques sur la résolution de problèmes ainsi qu’une notion sur le « Life skills » ou le savoir faire face aux difficultés de la vie, en continuité avec la formation et  thème qu’ils ont déjà reçu au mois de novembre 2020.

Madame Noro Haingo RAKOTOSEHENO, Directeur de la Santé de la Reproduction et de la Protection de la Jeunesse au MJS, a mis en exergue que la mise en œuvre de ce projet ne diminuera pas ni les droits, ni les devoirs ni la place de l’homme au sein de sa famille, mais plutôt les aideront à développer et à harmoniser la vie familiale. Le but est de protéger la famille entière afin d’atteinte les objectifs commun du couple et surtout d’assurer l’avenir de leurs enfants.

Le samedi 24 juillet 2021 dans le Fokontany Ampotatra Ambany, les pères de famille ont ensuite immédiatement appliqué le plan de travail et de sensibilisation de la communauté sur la lutte contre les violences, le danger du mariage précoce des enfants, la grossesse trop tôt et non désirée. La sensibilisation va continuer sur le thème « Dialogue entre les parents et les enfants ». Jusque là, ces pères de famille vont travailler dans 06 Fokontany sur les 11 de la ville de Fort-Dauphin. L’objectif sera d’étendre ce projet dans d’autres Fokontany et Districts de la Région d’Anosy. Ce projet est une collaboration du MJS avec l’UNICEF/C4D.