AMA- ACNOA : FIVORIANA AMPITAIN-DAVITRA MOMBA NY RESAKA ADY ATAO AMIN’NY  » DOPAGE » HO AN’IREO ATLETA AFRIKIANINA HANDRAY ANJARA AMIN’NY LALAO OLAIMPIKA AN’I TOKYO 2020

Ao anatin’ny fanatanterahana ny paikady vaovao izay mitondra ny lohahevitra hoe « Mitarika ny ady atao amin’ny fampiasana fanafody mampatanjaka anaty vanim-potoana vaovao », dia nisy fivoriana ampitain-davitra anio 01 jona 2021 izay mahakasika ireo mpanao fanatanjahantena afrikanina, indrindra ireo handray anjara amin’ny lalao olaimpika 2020 any Tokyo. Ny Birao Afrikanina eo anivon’ny Fikambanana iraisam-pirenena misahana ny ady atao amin’ny dopage sy ny Fikambanan’ny Komity Olaimpika nasionaly (ACNOA) no nanatanteraka izany ary voaasa hanatrika sy hitondra sosokevitra ny Ministeran’ny Tanora sy Fanatanjahan-tena.

Ny Tale Jeneraly misahana Fanatanjahantena, Ramatoa RAKOTOZAFY Rosa sy ny Lehiben’ny serivisy misahana ny ady atao amin’ny fampiasana fanafody mampatanjaka, Ramatoa BEJO Razafindrakala Julianna no nisolo tena tamin’izany

Novelabelarina nandritra ity fivoriana ity ny mahakasika ireo drafitrasa maneran-tany amin’ny fiadiana ny fandraisana zavatra mampatanjaka ary narahana ady hevitra izany.

Tanjona amin’izao fivoriana izao ny fampandraisana andraikitra ireo mpanao fanatanjahantena sy ireo manodidina azy ary ny fampahafantarana mahakasika ny andraikitra sahanin’ny AMA sy ireo torohay ary ny fampianarana rehetra omen’ity sampan-draharaha maneran-tany ity izay azo jerena amin’ny alalan’ny fifandraisan-davitra « Internet ».

WEBINAIRE AMA/ACNOA – PREPARATION AUX JEUX DE TOKYO 2020

Dans le cadre de son nouveau plan stratégique pluriannuel, un webinaire sur le dopage a été organisé le 01 Juin 2021 par le Bureau Afrique de l’Agence Mondiale Antidopage(AMA) en partenariat avec l’Association des Comités Nationaux Olympique d’Afrique (ACNOA), sous le thème « Mener la lutte contre le dopage dans une nouvelle ère ».

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports de Madagascar, a participé activement à cette réunion virtuelle par l’intermédiaire de Mme RAKOTOZAFY Rosa, Directeur Général des Sports, et Mme BEJO Razafindrakala Julianna, Chef de Service Antidopage et Point Focal Antidopage à Madagascar. Ce webinaire a été consacré à la présentation d’un aperçu général du programme mondial Antidopage suivi des questions- réponses interactives avec comme objectif d’engager les sportifs africains, en particulier ceux qui participeront aux Jeux Olympique de TOKYO 2020 et leurs entourages, afin d’assurer qu’ils soient informés du rôle et des activités de l’AMA. Aussi bien que des ressources éducatives disponibles sur la plateforme d’apprentissage en ligne de l’AMA.