FANATANJAHANTENA: FIHAONAMBE IRAISAM-PIRENENA VIRTOALY SPORT4IMPACT FAHA 2 – « FIANTRAIKAN’NY FANATANJAHANTENA EO AMIN’NY FIARAHAMONINA ».

Notanterahina ny faha-23 ny volana Aprily 2021 ny fivoriambe iraisam-pirenena virtoaly momba ny fanatanjahantena ho an’ny fampandrosoana izay nifantoka tamin’ny lohahevitra  » Fiantraikan’ny fanatanjahantena amin’ny lafiny ara-tsosialy. »

Amin’ny maha Filohan’ny CIGEPS azy no nandraisan-dRamatoa Rosa RAKOTOZAFY izay sady Tale Jeneraly misahana ny Fanatanjahantena eo anivon’ny Ministeran’ny Tanora sy Fanatanjahantena anjara. Nandritra ny fandraisam-pitenenany no nanasongadinany ny fifandraisana misy eo amin’ny Fanatanjahantena sy ireo tanjona eo amin’ny fampandrosoana maharitra na ODD.

« Voaporofo hatramin’izay fa ny Fanatanjahantena dia mandray anjara mavitrika amin’ny fampiharana ny Tanjona eo amin’ny fampandrosoana maharitra manokana miisa 8 mifandraika amin’ny fahasalamana (ODD3), kalitaon’ny fanabeazana (ODD4), fitoviana miralenta (ODD5), fitomboan’ny toekarena tsy mitanila sy maharitra, ao anatin’izany ny asa mamokatra sy ny asa mendrika ho an’ny rehetra (ODD8), mampihena ny tsy fitoviana eo anivon’ny firenena sy eo amin’ny samy firenena (ODD10), tanàna misy fiarovana sy azo antoka (ODD11), ny hetsika amin’ny toetrandro (ODD13) ary ireo fiarahamonina milamina sy mirindra (ODD16).

Nohamafisiny tao anaty lahateniny ny maha-zava-dehibe ny fampifanarahana ny paikadim-pirenena momba ny fampandrosoana amin’ny alàlan’ny fiheverana ireo korontana ateraky ny krizy Covid-19. Ny krizy ara-tsosialy sy toe-karena nanteraky ny Covid-19 dia mitaky fanovana mba hamaly ny fanamby hahatratrarana ny fampandrosoana maharitra ho an’ny rehetra.

Ny drafitr’asa Kazan na Plan d’ Action de Kazan (PAK) dia manome rafitra mirindra hiatrehana io fanamby io. »

Ireo fihaonambe roa natao ny 22sy 23 Aprily ireo dia samy nanasongadina ny tolo-kevitr’Antananarivo nivoitra nandritra ny Kaonferansan’ny Minisitra Afrikanina momba ny fampiharana ao Afrika ny drafitr’asa Kazan izay natao tao Antanananarivo tamin’ny volana septambra 2019.Tolo-kevitra mikendry ny fanatsarana ny kalitaon’ny fanabeazana ara-batana amin’ny sehatra nasionaly, kaontinantaly ary iraisam-pirenena.

SPORT: VISIOCONFERENCE SUR L’IMPACT SOCIAL DU SPORT

La 2ème Conférence internationale du Sport pour le Développement ( Sport4Impact) s’est tenue le 23 avril 2021 depuis Milan. Le thème est axé sur « Le Sport comme un véhicule à impact social. Pendant sa prise de parole, Madame RAKOTOZAFY Rosa, Présidente du CIGEPS et Directeur Général des Sport a fait le rapprochement entre le Sport et l’Objectif du développement Durable (ODD).

En effet, il est prouvé que le sport apporte une contribution concrète à la mise en œuvre de 8 ODD spécifiques liés à la santé (ODD3), l’éducation de qualité (ODD4), l’égalité des sexes (ODD5), la croissance économique inclusive et durable, y compris l’emploi productif et le travail décent pour tous (ODD8), la réduction des inégalités au sein et entre les pays (ODD10), les villes inclusives, sûres et résilientes (ODD11), l’action climatique (ODD13) et les sociétés pacifiques et inclusives (ODD16).

Enfin, elle a souligné l’importance d’adapter les stratégies nationales de développement en tenant compte des bouleversements causés par la crise covid-19. Elle a mentionné que « La crise socio-économique dans laquelle la pandémie covid-19 nous a plongés nécessite un changement de paradigme pour relever le défi de parvenir à un développement durable pour tous. Le Plan d’action de Kazan (KAP) fournit un cadre parfaitement adapté pour relever ce défi. »

Les deux conférences du 22 et 23 avril 2021 ont permis de mettre en lumière les recommandations d’Antananarivo formulées lors de la Conférence des Ministres Africains sur la mise en œuvre en Afrique du Plan d’Action de Kazan qui s’est tenue à Antananarivo en septembre 2019, recommandations qui visent à améliorer la qualité de l’éducation physique au niveau national, régional, continental et international.