UNFPA : FITSIDIHANA ARA-POMBAM-PANAJANA NY MINISITRY NY TANORA SY NY FANATANJAHANTENA

Tonga nitsidika ny Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, Andriamatoa TINOKA Roberto, ny Solontenan’ny UNFPA eto Madagasikara, Andriamatoa Koffi KOUAME sy ny ekipany androany 16 Martsa 2021. Nandritra ity fitsidihana ara-pombam-panajana ity no nanamafisana ny fiaraha-miasa misy eo amin’ny roa tonta.

Anisan’ny voaresaka nandritra ity fihaonana ity ny fanetsehana indray ny  « Plateforme Jeunesse, Culture et Sports » (JCS),  izay ivondronan’ireo mpiantsehatra rehetra amin’izany na miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana.

Teo ankilan’izany no hijerena akaiky ireo lalàna mifehy ny fiarovana sy ny fahasalamana ara-pananahana ho an’ny tanora.

Voaresaka indrindra tamin’izany ny amin’ny fifanohanan’ny roa tonta, ny amin’ny fanatanterahana ny veliranon’ny tanora ho an’ny EMERGENCE, ny filankevitry ny Tanora ary ny « Parlement des Jeunes ».

Nanamafy arak’izany ny fanohanany ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena ny UNFPA  ho amin’ny fampiroboroboana ny tanora Malagasy.

Nilaza Andriamatoa Koffi KOUAME avy ao amin’ny UNFPA  fa: « mitsinjo ny fahasambaran’ny Tanora izay mandrakotra ny telo ampahefan’ny vahoaka Malagasy ary vonona hiasa ho azy ireo. »

Nambaran’ ny Ministra TINOKA Roberto sy ny ekipany ihany koa fa efa eo am-pamaranana ny fandrafetana ny paikady hanatanterahana ny Veliranon’ny Tanora ny Ministera amin’izao fotoana izao ary efa hivoaka tsy ho ela izany paikady izany.

Samy naneho ny fahavononany hiasa ho an’ny Tanora ny andaniny sy ny ankilany, ary nankasitraka manokana an’Andriamatoa Koffi KOUAME sy ny ekipany ny Minisitra TINOKA Roberto noho ny fitsidihana nataony sy ny fahavononany hanohana hatrany sy hampiroborobo ny Tanora malagasy.

UNFPA: VISITE DE COURTOISIE DU MINISTRE DE LA JEUNESSE ET SPORTS

Le Représentant de l’UNFPA, Son Excellence Monsieur Koffi KOUAME et son équipe ont effectué une visite de courtoisie auprès du Ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur TINOKA Roberto aujourd’hui 16 mars 2021.

Durant cette visite de courtoisie, les deux parties ont réaffirmé leur coopération et sont persuadés de l’importance et la continuité de cette collaboration bilatérale.

Parmi les sujets abordés lors de la réunion figurait, d’une part, la relance de la « Plateforme Jeunesse, Culture et Sports » (JCS), qui rassemble toutes les parties prenantes, publiques et privées.

Et d’autre part, les  lois  régissant la protection et la santé de la reproduction des jeunes seront réexaminées.

Les deux parties se sont mise d’accord pour se soutenir pour  la mise en œuvre du « Veliranon‘ ny Tanora » pour l’EMERGENCE, le Conseil des jeunes et le  Parlement des jeunes.

L’UNFPA a réaffirmé son soutien envers le Ministère de la Jeunesse et des Sports pour le développement de la jeunesse Malagasy. M. Koffi KOUAME a déclaré : « Nous nous soucions de l’épanouissement des jeunes qui constituent les trois-quarts de la population malagasy et sont prêts à travailler pour eux. »

De son côté, le Ministère de la Jeunesse et des Sports est en cours d’élaboration de la stratégie de mise en œuvre du « Veliranon’ ny Tanora » qui sortira prochainement selon le Ministre TINOKA Roberto.

Les deux parties ont exprimé leur volonté de travailler pour la jeunesse, et le Ministre TINOKA Roberto a particulièrement remercié Monsieur Koffi KOUAME et son équipe pour leur visite et leur volonté de continuer à soutenir et promouvoir la jeunesse malgache.