« AFP SMART » niarahana tamin’ny HP+/USAID

Ao anatin’ny fampiroboroboana ny fandrindram-piterahana eto Madagasikara dia nisy atrikasa fanofanana tompon’andraikitra sy teknisianina hisahana manokana momba ny fandrindram-piterahana araka ny fomba fiasa « AFP SMART » notanterahina tetsy amin’ny hotely lehibe Carlton etsy anosy ny 24 hatramin’ny 26 febroary 2021 lasa teo. Atrikasa niarahana tamin’ny Health Policy Plus, fandaharan’asa izay nahazoana famatsiam-bola avy tamin’ny USAID.

Ny tanjona tamin’izao fanofanana izao dia ny hanamafisana ny fahaiza-manao ara teknika mifantoka indrindra amin’ny fomba fiasa «AFP SMART » manaraka ny fenitra iraisam-pirenena napetraky ny USAID, ho an’ireo mpandray anjara.

Nandray anjara mavitrika tamin’ity fiofanana ity avokoa ny solon-tenan’ireo rehetra misehatra amin’ny fampiroboroboana ny fandrindram-piterahana izay mpiara-miasa amin’ny minisiteran’ny fahasalamana, nahitana ny solon-tenan’ny minisiteran’ny tanora sy ny fanatanjahantena, izay notarihin-dRamatoa Noro haingo RAKOTOSEHENO, talen’ny DSRPJ sy ireo mpiara-miasa aminy, ireo avy any amin’ny ny minisiteran’ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary fampivoarana ny vehivavy. Ho fanampin’izay, ireo fikambanana tsy miankina samihafa sy ireo fikambanana tanora misahana ny fahasalamana ara-pananahana eto madagasikara dia afaka nisitraka izany fiofanana izany koa tao aorian’ny nanoloran’izy ireo ny « abstract ».

Mba ahafahana mametraka ny paikady sy mba ahazoana fahombiazana haingana dia ireo mpandray anjara ireo ihany no nasaina namolavola sy nametraka ny drafitr’asa izay ho entina mandritra ireo fanentanana, izay hisy fanaraha-maso matetika mba hanatratrarana ny tanjona.

Ny mpandray anjara rehetra dia afaka manatsara ny fahaiza-manao FP amin’ny teknika fanentanana manaraka ny fomba fiasa AFP SMART rehefa vita ny fiofanana.

Notsindrian-dRamatoa talen’ny DSRPJ sy namafisiny tamin’ireo tanora, nandritra ny fandraisam- pitenenana izay nataony ny maha zava-dehibe ny fampiasana fomba fanentanana maro isan-karazany mba ho fampiroboroboana ny fandrindram-piterahana.

Notsiahiviny ihany koa fa araka ny voarakitra ao anatin’ny « veliranon’ny tanora » dia manome toky ny minisiteran’ny tanora sy ny fanatanjahantena fa hampahery sy hanosika ny tanora mba ahafahan’izy ireo manatanteraka ny andraikiny eo amin’ny sehatry ny fahasalamana sy fiarovana ny tanora. Ny tena zava-dehibe dia ny fahafenoan’ity fiofanana ity ary manaraka ny fenitra napetraky ny AFP SMART international sady ho afaka mampihatra fomba fiasa mahomby any amin’izay toerana misy azy tsirairay avy ireo mpandray anjara.

« AFP SMART » avec HP+/USAID Des cadres et techniciens opérationnels en plaidoyer à gains rapides pour la planification familiale

Dans le cadre de la promotion de la planification familiale à Madagascar, un atelier de formation en plaidoyer à gains rapides sous le modèle « AFP SMART » pour la planification familiale, en partenariat avec Health Policy Plus, programme financé par USAID a été organisé à l’hôtel Carlton Anosy du 24 au 26 février 2021 dernier.

 L’objectif de la formation est de renforcer les capacités des participants en technique de plaidoyer basé sur l’approche AFP SMART, suivant les normes internationales de l’USAID.

Les représentants des départements ministériels promouvant l’importance de la planification familiale aux côtés du Ministère de la santé publique à savoir le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et le Ministère de la Population, de la Protection Sociale et Promotion de la Femme ont participé activement à cette formation. De surcroit, les ONG et associations de jeunesse œuvrant dans la santé sexuelle et reproductive à Madagascar à la suite de la soumission de leur « abstract » ont pu également bénéficié de ladite formation.

Le MJS a été représenté par le Directeur en charge de la Santé de la Reproduction et Protection de la Jeunesse, Madame Noro Haingo Rakotoseheno et son équipe.

S’agissant d’un renforcement de capacité aboutissant de suite à une mise en œuvre, les participants ont élaboré par eux-mêmes le plan d’action lequel ferait l’objet d’un suivi périodique afin d’aboutir au plaidoyer escompté.

A la fin de la formation, les participants pourront améliorer les compétences du PF en technique de plaidoyer basées sur l’approche AFP SMART. Dans son intervention au nom du MJS, Madame DSRPJ a précisé l’importance de mener encore différents champs de plaidoyers afin de promouvoir la Planification Familiale auprès des jeunes. Elle a rappelé en outre que selon le Plan Emergence en faveur des jeunes, le Ministère s’engage à encourager les jeunes à réaliser leurs engagements ou Veliranon’ny Tanora à travers les « Velirano » Santé et protection des jeunes. Tenant compte de cette formation complète selon les normes et standard par AFP SMART international, les participants peuvent entamer des démarches efficaces en la matière avec leur entité d’origine.